DOBERMANN KLUB
Slovenskej republiky

Oficiálna stránka Dobermann klubu SR

Dobermann
klub
Legislatíva,
dokumenty
Plemeno
Dobermann
Chov Klubové akcie výstavy Novinky a oznamy Diskusia a príspevky Linky
Späť

Poriadok zvodu dorastu

Zvod dorastu dobermanov je chovateľskou akciou, ktorú poriada Dobermann klub SR . Cieľom zvodu je získavanie údajov o exteriéri a povahe predvádzaných jedincov v závislosti na chovnej kvalite rodičov. Získané údaje sú spoločne s výsledkami bonitácií významné pre ďalšie riadenie chovu.

Článok 1
 ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

1.1. Zvod dorastu poriada Dobermann klub SR(ďalej DKSR). Zvody musia byť zabezpečené v takom množstve, aby mohli byť predvedené všetky narodené šteňatá.
1.2. Zvod dorastu je povinnou chovateľskou akciou, podmieňujúcou účasť na bonitácii. Určenú hranicu pre účasť na zvode 6 až 15 mesiacov je nutné dodržať vzhľadom na to, že na zvode sú predvádzané mladé zvieratá vo vývoji. Prekročenie vekovej hranice 15 mesiacov sa postihuje penalizačným poplatkom určeným DKSR.
1.3. Zvodu dorastu sa môžu zúčastniť len zvieratá zdravé, jedinci podozriví z nákazlivých chorôb majú vstup zakázaný. Sučky v ruji musí majiteľ nahlásiť usporiadateľovi a tie budú posúdené na záver akcie.
1.4. Za posúdenie psa je vyberaný poplatok, ktorý sa nevracia ak sa akcia nemohla zo závažných dôvodov konať. V tomto prípade sa však môže konať v náhradnom termíne. Výška poplatku je určované Dobermann klubom SR.

 

Článok 2
POVINNOSTI PORIADATEĽA

2.1. DKSR rozošle členom klubu propozície zvodu. Je povinnosťou chovateľov vyrozumieť o konaní majiteľov šteniat.
2.2. Strojom dopredu vyplniť určené tlačivá na zvod mladých.
2.3. Zaistiť riadny príjem psov, odobratie preukazov o pôvode k vykonaniu zápisu o účasti.
2.4. Zaistiť vhodný priestor o rozmeroch minimálne 25 x 25 m ohraničený viditeľnou páskou.
2.5. Priestor vybaviť stolom a dáždnikom, stoličkami, vedierkom s vodou, mydlom a uterákom.
2.6. Po ukončení akcie zaistiť vhodnú miestnosť pre nerušený výkon funkcie rozhodcov.
2.7. Uhradiť delegovaným členom zvodovej komisie cestovné náklady a odmenu podľa platných predpisov.

Článok 3
POVINNOSTI MAJITEĽA PSA

3.1. Včas sa prihlásiť v stanovenom termíne, včas sa dostaviť na miesto konania, riadiť sa pokynmi poriadateľov.
3.2. Pes musí byť vybavený hladkým sťahovacím obojkom a vodítkom.
3.3. Majiteľ psa zodpovedá za škody spôsobené psom.

Článok 4
PRIEBEH ZVODU

4.1. Zvodu dorastu sa zúčastňujú jedinci vo veku 6 až 15 mesiacov. Starší psi, ktorí prekročia určenú vekovú hranicu sa môžu zvodu dorastu zúčastniť po uhradení penalizačného poplatku určeného DKSR.
4.2. Zvod dorastu je vhodné organizovať tak, aby boli predvádzané skupiny jedincov po jednom plemenníkovi.
4.3. Posudzovanie mladých psov vykonáva rozhodca pre exteriér a zúčastňuje sa ho poradca chovu (PCH). Maximálny počet posudzovaných jedincov je 50.
4.4. Posudzovanie mladých psov sa vykonáva v pohybe aj v statike. Posudzuje sa vzrast, vývin a funkcie jednotlivých častí tela. Súčasne sa hodnotia základné povahové vlohy a prejavy správania sa počas posudzovania v kruhu. Pri posudzovaní sa môže vykonať kontrola tetovania, alebo čipovania.
4.5. Hodnotenie jedincov sa zaznamenáva do KARTY ZVODU, ktorá sa vyhotovuje v origináli (obdrží ho majiteľ) a kópii (zostáva PCH).
4.6. Meranie predvádzaných jedincov sa vykonáva len ojedinele v sporných prípadoch, kedy sa jedinec s prihliadnutím na jeho vek javí ako zvlášť veľký, alebo malý v súlade so štandardom plemena.

Článok 5
ZÁVER AKCIE

5.1. Na záver akcie vykoná rozhodca s poradcom chovu zhodnotenie zvodu, poukáže na klady a nedostatky v chove a poskytne prípadne odbornú radu, ako s mladými psami ďalej pracovať.
5.2. Majitelia psov obdržia preukazy pôvodu predvedených jedincov s potvrdením o účasti a s originálom posudku.

 

Článok 6
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

6.1. Tento Poriadok zvodu dorastu bol schválený výročnou členskou schôdzou Dobermann klubu Slovenskej republiky 11. decembra 2010 a nadobúda účinnosť dňom 01. Januára 2011. Súčasne sa k tomuto dátumu ruší skôr vydaný Poriadok zvodu dorastu DKSR zo dňa 20.1.2001.

Hore